พิธีขอพรพี่พยาบาลอาวุโส
รายชื่อคณะกรรมการ ปีปัจจุบัน

ประวัติสมาคม การก่อตั้งสมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย


       ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพยาบาลจิตเวชครั้งแรก เรื่อง “การเรียนการสอน การพยาบาลจิตเวช” ณ คณะพยาบาลศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติสมาคม การก่อตั้งสมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย


       ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพยาบาลจิตเวชครั้งแรก เรื่อง “การเรียนการสอน การพยาบาลจิตเวช” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2520 ณ ที่นี้ได้รวมกลุ่มนักวิชาการและผู้ปฏิบัติทางการพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเกิดความ ประทับใจต่อการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดค้นแสวงหาวิธีปฏิบัติที่จะนำสู่พัฒนาการด้านการเรียนการสอนการพยาบาลจิตเวช ในปี พ.ศ. 2520 จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่า หากมีการรวมพลังกันเช่นนี้ได้อีกก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ “ชมรมพยาบาลจิตเวช” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยได้เรียนเชิญ นางลออ ทองแถม ณ อยุธยา เป็นประธานชมรมฯ คนแรก และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารชมรมฯ ขึ้นเพื่อดำเนินงานของชมรม จากนั้นได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ ทุก 2 ปี พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่ เพื่อรับช่วงดำเนินงานต่อจากคณะกรรมการบริหารชมรมเก่าที่สิ้นสุดวาระการปฏิบัติงานเมื่อครบ 2 ปี

       ประธานชมรมพยาบาลจิตเวชที่ได้ดำเนินงานของชมรมมาด้วยดีโดยตลอด ตามลำดับสมัย ดังนี้ คือ นางปาหนัน บุญ-หลง นางฉวีวรรณ สัตยธรรม และนางสมศร เชื้อหิรัญ ชมรมได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวิชาการให้แก่สมาชิกมาโดยตลอด และได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ ปีละ 1-2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 1 เรื่อง “กิจกรรมเชิงปฏิบัติและพัฒนาการพยาบาลจิตเวช” ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2521 ณ ห้องประชุมตึกวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ฯลฯ เป็นการจัดประชุมวิชาการครั้งแรกโดยชมรมฯ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน และต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จนถึงการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 400 คน นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างดียิ่งของชมรมพยาบาลจิตเวช

       คณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 4 ได้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทยขึ้น เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ในขณะนั้นมีจำนวนสมาชิกสามัญกว่า 700 คน จึงนับได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลจิตเวชได้อย่าง เป็นปึกแผ่น ควรแก่การเปลี่ยนสถานภาพจากชมรมพยาบาลจิตเวช เป็น สมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ซึ่งมีนางสมศร เชื้อหิรัญ เป็นประธานได้ดำเนินการใช้ “ชมรม” เปลี่ยนเป็นรูปแบบของ “สมาคม” โดยขอจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2529 มีที่ตั้งสำนักงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ความหมาย วงกลมสีแดง คือ ดวงอาทิตย์ หมายถึง แหล่งรวมพลัง

รังสีของดวงอาทิตย์ จำนวน 12 คู่ หมายถึง การทำงานอย่างต่อเนื่อง 12 เดือน/ปี

ตะเกียงสีทอง หมายถึง ความมีคุณค่า

ดอกบัวสีขาว หมายถึง คุณธรรม ความดี

พื้นสีชมพู หมายถึง การมีความรักเป็นพื้นฐาน

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.